Dịch vụ

Bảo trì, bảo dưỡng

**** Bảo trì bảo dưỡng: các hạng mục miễn phí trong lịch bảo dưỡng
a/ Dòng Hino Series 300

Lần 1 (5.000 km)

Lần 2 (20.000 km)

Lần 3 (40.000 km)

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Làm sạch lọc khí

ü Lọc dầu động cơ

ü Dầu động cơ, Mỡ Sát -xi

 

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Làm sạch lọc khí

ü Lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu thô, tinh

ü Dầu động cơ, mỡ Sát -xi

 

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Làm sạch lọc khí

ü Lọc dầu động cơ

ü Dầu động cơ, dầu hộp số, dầu cầu, dầu trợ lực lái, dầu phanh, mỡ Sát -xi


b/ Dòng Hino Series 500

Lần 1 (5.000 km)

Lần 2 (20.000 km)

Lần 3 (40.000 km)

Lần 4(60.000 km)

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Lọc dầu động cơ, gioăng làm kín của bu-lông xả dầu động cơ, lọc dầu cầu (FM Model).

ü Dầu động cơ, dầu hộp số, dầu cầu, dầu trợ lực lái, mỡ Sát -xi

 

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Lọc dầu động cơ, gioăng làm kín của bu-lông xả dầu động cơ, lọc nhiên liệu thô và tinh.

ü Dầu động cơ, mỡ Sát -xi

 

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Lọc dầu động cơ, gioăng làm kín của bu-lông xả dầu động cơ, lọc nhiên liệu thô và tinh.

ü Dầu động cơ, dầu hộp số, dầu cầu, mỡ Sát -xi

 

ü Nhân công kiểm tra, bảo dưỡng

ü Lọc dầu động cơ, gioăng làm kín của bu-lông xả dầu động cơ, lọc nhiên liệu thô và tinh, lọc khí, lọc dầu trợ lực lái (model: FG,FM, FL,RK)

ü Dầu động cơ, dầu trợ lực dầu hộp số, dầu cầu, mỡ Sát -xi